מועצה אזורית מרחבים מחלקת חינוך תרבות וספורט

פניה לשירותי זכאות להנחה – בקשה לועדת ערער

לכבוד
המחלקה לחינוך
מ.א. מרחבים


הסיבה לבקשת הערעור הינה:

שם הקובץ פעולות
ת.ז. של המבקש
ספח ת.ז. של המבקש


חתימת פונה